Medecin o singura intalnire, célibataire

Medecin o singura intalnire

User account menu

Taxa de înregistrare ca membru activ reprezintă acea cotizație, achitată de o persoană, necesară dobîndirii calității Medecin o singura intalnire membru activ conform acestui Statut. Această taxă se achita o singură data la dobîndirea calității de membru activ sau la redobîndirea acestei calități daca ea a fost pierdută anterior.

Taxa de membru activ reprezintă acea cotizație achitată Software ul de dating online de un membru activ pentru a își păstra această calitate conform prezentului Statut.

Taxa de membru activ se achită pana la data de 1 Octombrie a anului curent.

aplicație locală de sex Dating Woman Chatillon pe Chalronne

Aceast termen poate fi amânat prin decizia Consiliului Director, dar nu mai mult de 2 două luni de zile. Neplata parțială sau integrală a acestei taxe până la data limită stabilită de prezentul Statut atrage după sine începutul procedurii de pierdere a statutului de membru activ conform Art. Taxa de membru asociat reprezintă acea cotizație anuală achitată de o persoană pentru a deveni membru asociat al SOMS sau pentru a își păstra această calitate în conformitate cu reglementările prezentului Statut.

Femeie care cauta Man Keur Massar Dating Femei Paris

Achitarea până la data încheierii perioadei de 1 an calendaristic pentru care s-a realizat plata taxei anterioare a taxei de membru asociat determină păstrarea calității de membru asociat. În cazul neachitării taxei de membru asociat pâna la data limită respectiva persoană își pierde calitatea de membru asociat.

Site ul web pentru a intalni femeile ruse ti Descarca i Dating Site Love

Înștiințarea scrisă a Consiliului Director asupra inițiativei se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea Adunarii Generale Extraordinare.

Adunarea Generală se consideră legal constituită când la ea participă cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor activi sau cel puțin un sfert plus unu din numarul membrilor activi și un sfert plus unu din numărul membrilor onorifici. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate de jumătate plus unu a membrilor prezenți, cu excepția hotărârii de dizolvare și lichidare, care se ia cu majoritatea de jumătate plus unu din numărul membrilor Adunării Generale.

Atunci când, în lipsa cvorumului de prezență, Adunarea Generală nu se poate constitui în mod legal și statutar, aceasta se reconvoacă în cel mult 10 zile calendaristice, situație în care se vor putea adopta hotărâri cu barbati din București care cauta femei căsătorite din Alba Iulia de jumătate plus unu din voturile celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Intalnirea cu femeia Celibamy 40 de ani femei din vaslui interesate de relatii serioase

Ședințele Adunării Generale vor fi prezidate de către Președintele Asociației sau de orice alt membru fondator sau onorific, desemnat prin vot.

Ordinea de zi a unei ședințe de alegeri va cuprinde obligatoriu: raportul Președintelui; darea de seamă financiară a Cenzorului; alegerea noului Consiliu Director cu prezentarea candidaților și a Cenzorului votul fiind direct și secret.

| Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testimițeanu" din Republica Moldova

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii și ale Statutului sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației. Mandatul pentru orice funcție din cadrul Consiliului Director este de 12 luni și intră în vigoare la începutul anului universitar.

Un membru activ poate ocupa, consecutiv sau la distanță, de maximum două ori aceeași funcție în cadrul Consiliului Director. Membrii Consiliului Director vor fi aleși individual prin vot direct și secret în cursul Adunării Generale de alegeri.

  • Charles Duchemin Louis de Funès este redactorul-șef al unui ghid de restaurante cunoscut la nivel internațional, pentru care personal efectuează numeroase teste la diferite restaurante folosind deghizări elaborate pentru a nu fi recunoscut de către proprietarii restaurantelor.
  • Intalnire cu Marinela Popescu - Marinel Paris

Votul va fi exprimat prin metode electronice securizate care să asigure caracterul secret al votului și să prevină frauda de orice fel. Sistemul electronic de vot va fi implementat fie pe site-ul oficial al asociației, fie pe o platformă electronică parteneră. Responsabilitatea pentru implementarea sistemului de vot electronic, precum și pentru asigurarea funcționării optime a acestuia îi revine Consiliului Director.

Votul electronic poate fi exercitat și la distanță de către membrii activi cu drept de vot care din motive obiective nu pot participa fizic la ședința Adunării Generale în condițiile în care aceștia pot avea acces la o transmisiune audio-video în timp real a ședinței de alegeri.

Contact Details

În cazul în care aceștia nu pot beneficia de această transmisiune audio-video în timp real nu își vor putea exercita votul electronic la distanță. În situația în care sistemul electronic de vot nu este diponibil la momentul alegerilor sau nu îndeplinește condițiile tehnice sau de securitate necesare, votul se va desfășura pe buletine de vot tipărite, fără a exista posibilitatea votului la distanță.

Votul la distanță pentru alegerea membrilor Consiliului Director nu se poate exercita prin intermediul unui mandatar.

Cum sa intalne ti omul Dating Site Badoo Belgia

Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritatea voturilor exprimate direct și deschis. Medecin o singura intalnire cazul egalității de voturi în Consiliul Director, se dezbate din nou și se repetă votul, iar dacă se păstrează egalitatea de voturi, votul Președintelui este decisiv.

  • În special celor necăsătoriţi.
  • Întâlnire diplomatică la UMF Iași | News UMF Iasi

Consiliul Director se întrunește lunar sau în situații deosebite la cererea unui număr de minim 5 membri activi ai Asociației sau unui număr de minimum 3 membri onorifici, fondatori sau fondatori ai congresului MEDICS. Președintele Consiliului Director are următoarele atribuții: reprezintă Asociația în fața instituțiilor științifice, administrative, guvernamentale și a altor societăți din țară și din străinătate; definește strategia și scopurile Asociației pe termen lung; prezidează Adunările Generale și prezintă rapoarte în cadrul acestora; este responsabil de utilizarea fondurilor Asociației; urmărește buna desfășurare a activităților Asociației; în lipsa Președintelui sau în cazul incapacității acestuia de a își exercita atribuțiile acestea sunt preluate pentru o perioadă de maxim 3 luni per mandat al Președintelui de către: Vicepreședintele Relații Interne.

Intalnire cu Marinela Popescu

Dacă Vicepreședintele Relații Interne se află în incapacitate de a prelua atribuțiile Președintelui sau refuză în scris să le preia acestea vor fi preluate în ordine de către Vicepreședinte Relații Externe pentru o aceiasi perioadă de maxim 3 luni per mandat al Presedintelui.

Dacă Vicepreședintele Relații Externe se află în incapacitate de a prelua atribuțiile Președintelui sau refuză în scris să le preia acestea vor fi preluate în ordine de către Directorul Departamentului Științific pentru o perioadă de maxim 1 lună per mandat al Presedintelui. Dacă la sfârșitul perioadei de 3 luni de interimat în cazul preluării atribuțiilor de către Vicepreședintele Relații Interne sau Vicepreședintele Relații Externe sau de 1 lună de interimat în cazul Directorului Departamentului Științific, Președintele se află în continuare în incapacitate de a își exercita atribuțiile se convoacă de către Consiliul Director Adunarea Generală Extraordinară în nu mai mult de 15 Medecin o singura intalnire de la terminarea perioadei de interimat, respectând normele prezentului Medecin o singura intalnire, pentru a decide asupra încheierii de drept a mandatului acestuia, dacă se impune, și pentru a alege un nou Președinte; îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Vicepreședintele Relații Interne are următoarele atribuții: coordonează activitățile celorlalți membri ai Consiliului Director; definește tactica și scopurile Asociației pe termen scurt; întocmește și propune Consiliului Director calendarul semestrial și calendarul anual de activități ale Asociației; raportează lunar către Președinte; preia atribuțiile Președintelui în lipsa acestuia sau în cazul incapacității acestuia de a le exercita, dar nu mai mult de 3 luni per mandat conform prevederilor prezentului Statut; preia atribuțiile Vicepreședintelui Relații Externe în lipsa acestuia sau în cazul incapacității acestuia de a le exercita, dar nu mai mult de 3 luni per mandat al Vicepreședintelui Relații Externe.

În cazul în care la sfârșitul perioadei de 3 luni de interimat Vicepreședintele Relații Externe se află în continuare în incapacitate de a își exercita atribuțiile se convoacă de către Consiliul Director Adunarea Generală Extraordinară în nu mai mult de 15 zile de la terminarea perioadei de interimat, respectând normele prezentului statut, pentru a decide asupra încheierii de drept a mandatului acestuia, dacă se impune, și pentru a alege un nou Vicepreședinte Relații Externe.

Vicepreședinte Relații Externe are următoarele atribuții: contactează și menține legătura cu societăți cu profil științific, alumni SOMS, cu potențiali invitați, parteneri, sponsori sau reprezentanți media; este responsabil de imaginea Asociației pe site-ul acesteia, paginile de social media și în presă, de formularea și actualizarea articolelor pe site; definește strategia și scopurile asociației pe termen scurt și mediu în privința relațiilor externe; raportează lunar către Președinte; preia atribuțiile Vicepreședintelui Relații Interne în lipsa acestuia sau în cazul incapacității acestuia de a le exercita, dar nu mai mult de 3 luni per mandat al Vicepreședintelui Relații Interne.

În cazul în care la sfârșitul perioadei de 3 luni de interimat Vicepreședintele Relații Interne se află în continuare în incapacitate de a își exercita atribuțiile se convoacă de către Consiliul Intalnire cu femeia ucraineana musulmana Adunarea Generală Extraordinară în nu mai mult de 15 zile de la terminarea perioadei de interimat, respectând normele prezentului statut, pentru a decide asupra încheierii de drept a mandatului acestuia, dacă se impune, și pentru a alege un nou Vicepreședinte Relații Interne; preia atribuțiile Președintelui în situațiile și condițiile prevăzute de acest regulament; îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Directorul Departamentului Științific are următoarele atribuții: organizează și coordonează manifestările științifice ale Asociației; menține contactul cu membrii comunității științifice din țară și străinătate; alcătuiește un calendar anual de manifestări științifice din țară și străinătate; întocmește raportul punctajelor fiecarui membru activ la finalul fiecarui an universitar si păstrează evidența acestora; întocmește și este responsabil alături de Vicepreședintele Relații Interne și de Președinte de contractele de voluntariat, de fișa de voluntariat, de fișa de protecție a voluntarului, de întocmirea certificatului de voluntariat și a raportului de activitate al voluntarului; preia atributiile Președintelui în situațiile și condițiile prevazute de acest regulament; îndeplinește orice alte atribuții stabilite Medecin o singura intalnire Adunarea Generală și de acest Statut.

Secretarul General are următoarele atribuții: arhivează Medecin o singura intalnire Asociației, procesele verbale, corespondența, cererile de aderare ale membrilor; ține evidența membrilor Asociației; întocmește procesele verbale ale întrunirilor științifice, ale Adunărilor Generale și ale întâlnirilor Consiliului Director; arhivează lucrările prezentate cu ocazia manifestărilor științifice ale Asociației; întocmește și actualizează împreună cu Vicepreședintele Relații Interne registrul de evidență a voluntarilor precum și Medecin o singura intalnire evidența acestora, a duratei și a tipului activităților desfășurate și evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite de către Consiliul Director; îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Trezorierul are următoarele atribuții: ține evidența veniturilor și cheltuielilor Asociației; se asigură de achitarea anuală a cotizației de către membrii activi și membrii asociați la termenele stabilite de prezentul regulament; se asigură de plata taxelor de participare în cazul existenței acestora stabilite de Consiliul Director la atelierele, congresele sau alte evenimente științifice organizate de Asociație; raportează lunar către Președinte; îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Meniu de navigare

Controlul financiar se exercită de către un Cenzor. Acesta poate fi și o persoană din afara Asociației.

Cenzorul are următoarele atribuții: verifică cel puțin odată pe an modul în care este administrat patrimoniul Asociației; poate efectua controale inopinate ale gestiunii Medecin o singura intalnire participă la ședințele Adunării Generale, întocmește rapoarte și le prezintă anual spre aprobare acesteia; poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot; poate convoca Adunarea Generală extraordinară în cazul constatării: unor deficiențe majore în modul de gestiune al Asociației, unor deficiențe majore în modul în care este administrat patrimoniul Asociației, a unor abateri grave de la normele reglementate de legislația în vigoare din România sau în cazul în care îi este împiedicată sau îngrădită activitatea așa cum este stabilită de prezentul Statut de oricare membru al Consiliului Director; îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau Statut.

Mandatul Cenzorului este de 12 luni și intră în vigoare la începutul anului universitar.

Asevedeași