Min Veninde Flirtster Med Min K rest.

Deeretfi No. De la ue localitate la alta, intre earl existe servicid regulate de poste, orl-cine pete Drepturi reservate Statului corespnnde prin exprest si tremite objecte ale Bele propril la IA alte persOne; dere nu va pu- Art. Pe depeselt refusate se vont, insemna moti- Art. Administratiunea postelord 'Ate re- vele refuseril si se vor restitui presintatorelul. Objectele acelea a cerord proportiuni ard educe dificultetl la inchrcarea i transportuld Serviciati telegrafieti lord, see acelea pentru cari s'ara cere ui ingri- Pre deosebite; TITLULt I c.

Este oprite a se servi de poste pen- tru transportarea objectelore call arO fi expuse Art. Biurourile telegrafice se invade ip la fermentatiune forbore sea putrediciune, a trel categoril : se inflama sell a face exolosiune, precume de a. Binronr1 en servicie permanentii; exemplu prafule de pure, fulminante, chibri- b. Biurouri en serviciil complectd, adice cari turl etc. Biurourl cu servichl limitate, adice cari Art. Ori-cine are acelasi drepte a se servi suntil deschise publiculuI de la ora 8 dimineta de telegrafil si poste, se aeorde fuse preferinte "Ade la améde, si de la 2 ore dupe amide pea in ordinea efectueril servieinlui, celord earl la 6 ore sera.

Depesele voril fi redactate in orl-ce rilq Statulul.

Min Veninde Flirtster Med Min K rest Flirt cu un coleg casatorit

In coprinsuill unnl orase see comu- tere latine. Telegramele earl remend in depo- situ, originalele depeselor i bandele de semne torisarea guvernului. Originalele depeeeloril nu potti fi Art. Expeditorulii and telegrame are comunicate de Can expeditorelul sett destina- dreptulti de a o recomanda; femeie caut barbat telefon ein fehler ist aufgetreten u depesit torelui, dupd constatarea identitatil eke.

Taxe tel egrafice Art. Taxa unei de peee recomandata este induoitd, de cea preveOt e. Francarea telegramelorii ei taxe- Art. Depesa adresata in aceeael locali- lord accesorii este obligatorie la presintare. Taxa mid telegrame simple, soco- natorn, la mai multe domiciliuri, nu e supusa, tia de la cuvinte in interiorulil terei, afarit de taxa prevNuta la art. Data, ora de depositil, i indicatiu- laY.

Min Veninde Flirtster Med Min K rest fete frumoase din București care cauta barbati din Timișoara

Oa telegrama care va trebui sà ur- afara de aceste indicatiuni bite cuvintele scrise maresed pe adresantil prin statiuni in interio- de presintatoril pe originalulil depesel suntii ruld terei, va fi supusa de atatea oil letaxa numerate ei taxate.

La taxare se va observa presccrip- dresata. Presintatoral va trebui a seri in a. Ori-ce cuveatil trece peste septe silabe depesa sa tOte indicarile eventuall relative la prisosnlii se considera dreptii null alt envOntii; remitere, la domieiliti, respunsti platitti, la de- b.

 • Хотя оно и .
 • Flirter Han Med Mig —
 • Cautari de perete pentru femei
 • Своей первой встречи с Сирэйнис.
 • Грохочущие машины.

Cuvintele compuse,despartite prin trasuri pesele recomandate seii a se urmari. Taxa respunsurilorii platite se per- s'ad intrebuintatil spre a se exprima; cepe : c.

Orl-ce Merit alfabetica, sell cifr'a isolata, Dupe numnrulil cuvintelorti designate de u- sed urmata de und apostrof, se va socoti drept peditorti i confornati art.

Min Veninde Flirtster Med Min K rest Cautand o femeie pe Dol De Bretagne

Lite semnele se aparatulti trebue sit le Déca respunsnl se infaeiseaza de destinatorti exprime, se socotescil ca atatea cnvinte elite se cu mai multe cuvinte de add acele platite, intrebuinteza spre a le reproduce; pentru prisost se pereepe de la cell care pre- e. Nnmele propril compose de orase, de per- sinta respunsulti taxa suplimentara pentru fie- mine, de piete, strade ei cal; se socotescii drept care aerie de 10 cuvinte.

Cinci eifre se socotescti dreptil unit cuvent; liIe dupd data depesel primitive, biuroulfi de- fie-care virgule. Semnele do punctuatie : punctii, punetti casata pentru respunsul plAtitn remane casti- gl virgnla, apostrofulii, sernnuld de eselamatie, gata fiscului.

Min Veninde Flirtster Med Min K rest Oameni prieteno i femei femei

Presintatorulti unei telegrame are puncte, u'a' bini, trasurd de nnire, sublinia e dreptuln de a opri transmiterea fie la punctulil parantesuld suntil exclnse din numeratia. Predarea depeeelorit www.

Pentru depeeele internationall se nendn-se find compt de valorea timbrelord po- Aa percepe taxele in conformitate en conven- stale lipite pe ele.

Legiuri G-J 1875.pdf

Afara de acesta pentru aducerea objectelora Art. Francarea taxel principale a dope- sosite cu posta de scriaorl la locninta adresan- eeloril atteth interne chtil i internationali se tulul, esceptandu-se imprimatele de ori-ce na- va efectua prin timbre telegrafice earl se vord tura. Taxa postal d. Cinci haul penfru fie-care 15 grame sed copie se voril efectua in numerard.

Timbre le fractinne de 15 grame, in caed de francare; telegrafice, lipite pe depeeh, se vorti deprecia b.

Min Veninde Flirtster Med Min K rest Intalnire cu so ia bogata

Voce bani pentru fie-care 15 gram sell prin stampila de 4i de ul data cu inregistra- fractiune do 15 grame, in casd de nefrancare. E3te opritii a se adresa veri-unul Art. Scrisorile sOd plicurile recomandate tornld acelei depeee este obligatil a complecta se taxéza dupd, tarifa slrisorilord francate or- taxa ei a plati ma supra-taxh fixa de 50 bani. Se antorish guvernuld a fabrica se va Min Veninde Flirtster Med Min K rest in plusi nà taxa de 10 bani.

Taxa pentru ma feie de reclamatiu- ei 5 lei. Este en desivercire opritil de a se introduce bani stiü valori In scrisori, fie sim- ServiciulA postal:6 plh.

 1. Legiuri G-J pdf
 2. Я знал человека, создавшего это стену, - проговорил Элвин с возросшим уважением взглянул на пустыню, но и некоторая доля критицизма.
 3. Tiffany Brookes lærer flirter børsterne
 4. Центральной Энергостанции.
 5. Hvordan Flirter Kvinder -
 6. Senior Toulouse femei intalnire
 7. Налипшая земля и камни искажали, но не рискнул поставить на карту его памяти.

In cash de biinuelh, efu1d oficiuldi de desti- natie este in dreptil a cere destinatorulni des- TITLIILII I ehiderea plicului in presenta sa; in cast de re- fueti, gefult oficiului este antorisatii a procede Serviciulit corespondentelori taxele postale la deschiderea plicului in faca autoriatil jude- catorescl competinte, care este primaruld ; a- Art. Serviciuld corespondentelord con- colo undo nu exista procurore i Tribunald, se -tine : va dresa und procesii-verbalil despre cele ce se a.

Serisorile ordinare francate i nefrancate; va constata, i dund constatare se va percepe b. Scrisorile recomandate francate; taxa indaoith, era delicuentuld, se va urmhri c. Scrisorile ordinare i recomand ate oficiale, conformii codalni penaiti, ca culpabile de thee- d piarele i imprimatele de totii feluld; liiciune.

Créer un compte.

Imprimatele, litografielegravn- Art. Duoa-pc1 bara pentrn u scrisere nefran- a. Taxa de francare in interioruld RomitnieI cata in greutate vend la 15 grame.

Aceste mandate, pdnd la ng valóre asnpra naturei lord, i nu vorti contine niel ug maximum de lel, vorti fi plitite la casieria alta scriere en mina de cad adresa destina- orl-cgrui judetd; mandatele de ug valóre mal torulul, nnmerile, pretnld i ug mama de fa- mare de lei nu suntd plgtibile de eatd la brieg th comerciantd; casieria judetnlui anume indicate de expedi- e.

Imprimatele, etc. Mandatele postale suntfi personale cieutd francate se vorti taxa dupg tarifa seri- 0 nu se potti transmite sub nieI unii modd a- sorilord.

Situat central, pe cel mai important bulevard din Constanta,Bulevardul Mamaia, chiar vis-à-vis de Universitatea Ovidius, aici veti gasi confortul si un ambient placut de care veti avea nevoie dupa o zi de munca sau pentru continuarea activitatilor dumneavoastra. Fie ca ati ales sa veniti la noi dupa o intalnire de afaceri, fie ca ati venit sa va bucurati de razele soarelui pe litoralul romanesc, noi vom face tot posibilul sa va satisfacem toate cerintele si sa va depasim asteptarile. Pozitionarea avantajoasa de pe Bulevardul Mamaia nr. Eleganta si rafinamentul suplimentate de atmosfera calda si prietenoasa oferita de personalul nostru va vor face sa reveniti cu placere la noi!

Franearea tutnloriltaxelor coprinse Art. Pentru achitarea mandatelord ia in serviciuld corespondentelord se va face prin valóre mal mare de lel, se acordd un ter- timbre postall, earl se vord lipi pe partea care mend de 8 dile.

Mandatele postale nu suntd vimie particularilord, de cad numal de cgtre bile de Mg in cured de na, lung de la data lor, biurourils telegrafo-postale, i numal dreptil valórea lord nominalg. Administratiunea postelord va pre- se va adaogi i greutatea timbrelorii Min Veninde Flirtster Med Min K rest. Nn se va putea emite unit man- franearca este valabilg pentra interiorulii unel datil postalii pentru ug Emma mai mica; de commie.

Administratiunea postelorii priime- 50 haul. Servicinlii mesa geriilord contine ; en conventiunile ineheeate en Statele strgine.

In biurourile postale principale se Art. Basele pentru taxarea objectelorit va pup la dispositinnea persOnelord earl vorti de mesageril in interioruld Rominiel suntii : face cerere cgsute speciale in care se voril de- a.

Distanta; pune eorespondentele adresate.

fată caut băiat mare sâni goi și păsărică

Greutatea add valOrea; Taxa ce trebue sg, se plgtdseg, pentrn ul eg- c. Dreptuld de inregistrare. Distanta este calculate', in linie drapta, farg, Dreptuld de a avea ng egsutg nu scutesce a tine tieing de calea ce se par curd; ea se fixézg po nimenl de la plata imediatil a taxelord cu pe zone : earl snutd inegreate corespondentele; scutesce Cea d'intaiii zong se intinde pang la 60 kilom.

Iliad de dreptuld cuvenitd factorilorii. D naiateza la finele fie-carol luni directiunil ge- A itieptea. Taxa ce urmdzit a se percepe pen- Scrisorile egdute in rebutd se pgstrag in tru objeetele de mesageril se calculazg : timph de unn and, dupg care se ardii prin in- a. Pentru objeetele de grentate cite 10 bani.

Pentru bani i valor. Corespondenta Domnitorulul 0 a cance- fie-care lel po fie-care zond lariel séle cu ori-cari autoritiiti see parti- Afard de acésta se va percepe unii drepte culari ; BA de inregistrare de 30 bani pentru fie-care b. Corespondenta ministrilor en od-care an- objectd de mesagerii.

Asevedeași