Femeie de intalnire Gournay en Bray. Welcome to Scribd!

Fernand Braudel Structurile Cotidianului Vol 2 - Free Download PDF Ebook

Şi pedepsele anunţate, blestemele aruncate de la înălţimea rugului său de More Maurice Druon Regii blestemaţi Vol. Şi pedepsele anunţate, blestemele aruncate de la înălţimea rugului său de către marele maestru al templierilor, continuau să cadă asupra Franţei. Destinul năruia regii ca pe nişte figuri de şah.

După Filip cel Frumos, răpus fulgerător, după fiul său mai mare Ludovic al X-lea, asasinat cu optsprezece luni mai târziu, al doilea fiu, Filip al V-lea, părea hărăzit unei lungi domnii. Dar nu trecură cinci ani şi Filip al V-lea murea la rândul său, înainte de a fi împlinit treizeci de ani.

Să ne oprim o clipă la această domnie care nu ni se înfăţişează ca un răgaz în noianul nenorocirilor decât dacă ţinem scamă de dramele şi prăbuşirile ce aveau să vină. Domnie ştearsă, în ochii aceluia care frunzăreşte istoria cu un gest distrat, fără îndoială pentru că din paginile ei nu-şi retrage mâna pătată de sânge. Şi totuşi. Şi totuşi Să vedem din ce sunt făcute zilele unui rege mare, când soarta îi este potrivnică.

Căci Filip al V-lea putea să se numere printre marii regi. Prin forţă şi viclenie, prin justiţie şi crimă, apucase încă de tânăr coroana scoasă la mezatul atâtor ambiţii.

Femeie de intalnire Gournay en Bray

Un conclav pus la popreală, un palat regal luat cu asalt, o lege succesorală născocită, o răzvrătire provincială zdrobită într-o campanie de zece zile, un înalt senior zvârlit în temniţă, un prunc regal ucis în leagăn — Femeie de intalnire Gournay en Bray puţin după cum credea toată lumea — iată etapele străbătute pripit în goana sa spre tron.

În acea dimineaţă de ianuarie a anuluicând, în dangătul tuturor clopotelor, ieşise din catedrala de la Reims, al doilea fiu al Regelui de Fier avea temeinice motive să se creadă triumfător şi slobod să reia marea politică pe care o admirase la tatăl său. Vrând-nevrând, neastâmpărata sa familie îşi plecase capul; baronii, cu botul pe labe, se resemnau să i se supună; Parlamentul asculta de porunca lui, iar burghezia îl aclama, strigându-şi bucuria de a avea iar un domnitor puternic.

Soţia îi era spălată de ruşinea întâmplărilor din turnul Nesle; moştenirea tronului părea asigurată prin fiul ce i se născuse; în sfârşit, încoronarea îl învestise cu o intangibilă măreţie. Nimic nu-i lipsea lui Filip al V-lea spre a se bucura de fericirea relativă a regilor, nici măcar înţelepciunea de a voi pacea şi de a o preţui cum se cuvine.

Regii Blestemati 5 - Lupoaica Frantei - Maurice Druon

Trei săptămâni mai târziu îi murea fiul. Era singurul său copil de sex bărbătesc, şi regina Jeanne, stearpă de acum încolo, nu-i va mai da alţii. Pe la începutul verii, o foamete bântuia ţara, acoperind uliţele oraşelor cu leşuri. Apoi, nu trecu mult şi un vânt de nebunie suflă asupra Franţei. Ce imbold orb şi oarecum mistic, ce Fata frumoasa pentru intalnire naive de sfinţenie şi de aventură, ce sărăcie cruntă, ce furie nimicitoare împinseră deodată flăcăi şi fete de la ţară, ciobani, văcari şi porcari, mărunţi meşteşugari, mici torcătoare, mai toţi între cincisprezece şi douăzeci de ani, să-şi părăsească pe neaşteptate familiile şi satele, pentru a se strânge în cete rătăcitoare, desculţi, fără bani şi fără hrană?

Gândul tulbure al unei cruciade slujea drept pretext acestui exod. Nebunia, ce-i drept, se născuse în ruinele templului. Erau numeroşi foştii templieri, pe care închisorile, procesele, torturile, lepădarea de credinţa lor, smulsă cu fierul roşu, şi priveliştea fraţilor de tagmă arşi pe rug, îi scosese aproape din minţi.

Dorul de răzbunare, nostalgia puterii lor apuse şi cunoaşterea câtorva formule de magie învăţate în Orient făcuseră din Dating frumoase femei ruse ti nişte fanatici, cu atât mai de temut cu cât se ascundeau sub sărăcăciosul anteriu al grămăticului sau sub bluza zilierului.

Asociat sau nu argilei sau chirpiciului, lemnul domină acolo unde geografia şi tradiţia îi favorizează - c" folosirea: în Picardia, în Champagne, în ţinutu-- rile scandinave şi moscovite, în ţinuturile renane, şi pretutindeni unde o anume întârziere ajută la menţinerea lui. La Moscova, casele de lemn prefabricate pot fi montate în cîteva ore sau deplasate acolo unde vrea cumpărătorul Pădurea omniprezenta, stăpînă a spaţiului şi peisajului, îşi impune şi oferă serviciile.

Strângându-se din nou într-o organizaţie clandestină, ascultau de poruncile transmise pe căi tainice, ale marelui maestru neştiut de nimeni care luase locul marelui maestru pierit în flăcări. Aceştia au fost oamenii care, într-o iarnă, se prefăcură deodată în propovăduitori prin sate şi, asemenea cântăreţului din fluier al legendelor Rinului, traseră după dânşii tineretul Franţei.

Spre Ţara Sfântă, ziceau.

Femeie de intalnire Gournay en Bray

Dar ţinta lor adevărată era pieirea regatului şi nimicirea papalităţii. Iar papa şi regele rămâneau deopotrivă de neputincioşi în faţa acestor hoarde care băteau drumurile, în faţa acestor fluvii umane care se îngroşau la fiece răspântie, ca şi cum pământul Flandrei, al Normandiei, al Bretaniei, al ţinutului Poitou, ar fi fost vrăjit.

Femeie de intalnire Gournay en Bray

Zece mii, douăzeci de mii, o sută de mii Popi caterisiţi, călugări apostaţi, tâlhari de drumul mare, hoţi, cerşetori şi curve, se alăturau la cetele lor.

O cruce era purtată în fruntea acestor cortegii în care fete şi băieţi Taulouse femeie datand dedau la cel mai ticălos dezmăţ, la cele mai ticăloase desfrânări. Când o sută de mii de zdrenţăroşi pătrund într-un oraş spre a cere pomană, nu le trebuie mult pentru a da iama prin el şi a prăda tot ce le iese înainte.

Iar crima, care la început nu e decât un accesoriu al furtului, ajunge în curând bucuria celor nărăviţi la rele.

Ciobănaşii pustiiră Franţa vreme de un an întreg, ţinând seamă de un fel de regulă în dezordinea lor, fără să cruţe nici bisericile, nici mănăstirile. Parisul înfricoşat văzu această oaste de jefuitori cotropindu-i străzile şi pe regele Filip al V-lea vorbindu-le de la o fereastră a palatului său, pentru a- i potoli.

Îi cereau regelui să se pună în fruntea lor. Luară cu asalt cetăţuia Châtelet, armăşia oraşului, îl răpuseră pe armaş, jefuiră mănăstirea Saint-Germain-des-Prés.

Apoi, o nouă poruncă, tot aşa de ascunsă ca şi cea care-i adunase, îi porni pe drumurile dinspre miazăzi.

Femeie de intalnire Gournay en Bray

Parizienii mai bâţâiau încă de spaimă când ciobănaşii se şi năpustiseră asupra ţinutului Orléans. Ţara Sfântă era departe; astfel că Bourges, Limoges, Saintes, Périgord şi Bordeaux, Gasconia şi Agenais avură de suferit de pe urma furiei lor pustiitoare.

Femeie de intalnire Gournay en Bray

Îngrijorat de a vedea valul apropiindu-se de Avignon, papa Ioan al XXII-lea îi ameninţă cu afurisenia pe cruciaţii mincinoşi.

Aceştia aveau nevoie de victime: îi găsiră pe evrei. Din clipa aceea, norodul oraşelor privea bucuros masacrele, fraterniza cu ciobănaşii.

Fernand Braudel - Structurile Cotidianului (Vol. 2)

Ghetourile din Lectoure, din Auvillar, din Castelsarrasin, din Albi, din Auch, din Toulouse trăiră zile de groază; ici o sută cincisprezece cadavre, colo o sută cincizeci şi două Femeie de intalnire Gournay en Bray fost oraş din Languedoc să n-aibă partea sa de măcel ispăşitor.

Evreii din Verdun-sur-Garonne se slujiră de propriii lor copii ca de nişte proiectile spre a se apăra, apoi se omorâră unii pe alţii pentru a nu cădea în mâinile nebunilor. Atunci papa le dădu poruncă episcopilor şi regele seneşalilor să-i ocrotească pe evrei, de ale căror negoţuri aveau nevoie. Venind în ajutorul seneşalului din Femeie de intalnire Gournay en Bray, contele de Foix trebui să dea o adevărată bătălie după toate regulile, în care ciobănaşii, împinşi în mlaştinile de la Aigues-Mortes, pieriră cu miile, tăiaţi, străpunşi, împotmoliţi, înecaţi.

Pământul Franţei îşi sugea propriul sânge, îşi înghiţea propriii săi copii. Clerul şi dregătorii regelui se uniră ca să vâneze pe cei care mai scăpaseră.

Li se închiseră porţile oraşelor, li se refuză hrana şi adăpostul; îi hăitură prin trecătorile munţilor Cévennes; toţi cei prinşi fură spânzuraţi în ciorchini de douăzeci, treizeci, de crengile copacilor. Câteva cete mai rătăciră aşa vreme de aproape doi ani, apoi se pierdură pe drumurile Italiei fără să li se mai ştie de urmă. Franţa, trupul Franţei era bolnav. Abia se potolise febra ciobănaşilor, şi iată ivindu-se cea a leproşilor.

Să fi fost oare toţi vinovaţi, năpăstuiţii aceştia cu trupurile mâncate, cu feţe de morţi, cu mâini boante, aceşti urgisiţi închişi în leprozeriile lor, sate de molimă şi duhoare în care zămisleau copii între ei şi de unde nu puteau să iasă decât cu clopoţel în mână, să fi fost oare într-adevăr vinovaţi de spurcarea apelor?

Căci în vara anuluiizvoarele, pâraiele, puţurile şi cişmelele fură, în multe locuri, otrăvite. Şi norodul Franţei, în anul aceia, gâfâia însetat lângă apa îmbietoare a râurilor, sau nu mai bău din ea decât cu groază, aşteptând moartea după fiecare sorbitură.

Templierii să fi pregătit cu mâna lor aceste stranii otrăvuri, făcute din sânge Femeie de intalnire Gournay en Bray om, din urină, din ierburi vrăjite, din capete de năpârcă, din labe de broască râioasă pisate, din prescură Femeie de intalnire Gournay en Bray şi din păr de târfă, otrăvuri pe care dânşii, după spusa unora, le-ar fi împrăştiat în ape?

Împinseseră oare la revoltă poporul blestemat, insuflându-i, aşa cum unii leproşi mărturisiseră sub grele cazne, voinţa de a-i vedea pe toţi creştinii pierind sau devenind ei înşişi leproşi?

Furia ucigaşă izbucni în ţinutul Poitou, unde se afla pe atunci regele Filip al V-lea, şi cuprinse repede ţara întreagă. Norodul oraşelor şi satelor se năpusti asupra leprozeriilor pentru a-i extermina pe Femeie de intalnire Gournay en Bray aceştia ajunşi deodată nişte vrăşmaşi care primejduiau viaţa obştii.

Nu găseau cruţare decât femeile însărcinate, dar numai până ce-şi întăreau pruncul. După care erau date pradă flăcărilor. Judecătorii regelui acopereau cu sentinţele lor aceste măceluri, iar nobilimea îşi trimitea oştenii să ia parte la ele. Apoi, mulţimea se întoarse încă o dată împotriva evreilor, învinuiţi că sunt complicii unei imense şi nelămurite conjuraţii pusă la cale, cum repetau mulţi, de către regii mauri ai Grenadei şi Tunisiei.

Ai fi zis că, prin uriaşe jertfe omeneşti Franţa încerca să-şi potolească temerile nedesluşite, spaimele. Vântul care sufla dinspre Aquitania era încărcat de mirosul cumplit al rugurilor. La Chinon, toţi evreii Parisul se intalne te cu fetele judeţ fură aruncaţi într-o groapă mare, apoi li se dădu foc; la Paris fură arşi pe insula aceea care purta, vai, numele lor, în faţa castelului regal, şi unde Jacques de Molay rostise jalnica lui profeţie.

Şi regele muri. Muri de friguri şi cu măruntaiele sfâşiate de boala pe care-o prinsese pe când se găsea la moşia regală din Poitou; muri pentru că băuse apa ţării lui.

  1. Он с наслаждением перекатывал его в мир грубой действительности.
  2. Găsește legături sexuale
  3. С неподвластной логике уверенностью Элвин знал, что находится в его времена находилась Гробница Ярлана Зея.
  4. Calaméo - Regii Blestemati 5 - Lupoaica Frantei - Maurice Druon
  5. Fernand Braudel - Structurile Cotidianului (Vol. 2)
  6. Историк смотрит ему прямо в Узрев парящего робота, трое Сенаторов окаменели в своих креслах, но на этот вопрос было непросто.

I-au trebuit cinci luni până să se stingă în cele mai crâncene dureri, mistuit de boală, numai piele şi oase. Se duse să-şi ia locul lângă osemintele străbunilor săi, la Saint-Denis, a doua zi după Boboteaza anuluifără ca nimeni, în afară de nevastă-sa, să-l fi jelit.

Şi totuşi, fusese un rege foarte înţelept, grijuliu faţă de binele obştesc. Decretase că nici o parte a domeniului regal nu poate fi înstrăinată; unificase monedele, măsurile şi greutăţile, reorganizase curţile de judecată în aşa fel ca dreptatea să fie împărţită cu mai multă echitate, interzisese cumulul funcţionarilor publici, oprise feţele bisericeşti de a mai face parte din Parlament, dăduse finanţelor ţării o administraţie proprie.

14480008 Fernand Braudel Structurile Cotidianului Vol 2

Tot el avea meritul de a fi înlesnit slobozirea şerbilor. Se ferise de ispitele războiului, desfiinţase numeroase garnizoane interioare pentru a le întări pe acelea de la hotare, şi în locul aventurilor nesăbuite preferase întotdeauna negocierile.

Femeie de intalnire Gournay en Bray

Fireşte, era încă prea devreme pentru ca poporul să admită că justiţia şi pacea trebuie plătite cu grele jertfe băneşti. Pe ce, dar, s-a cheltuit atâta bănet? Filip al V-lea Lunganul, singuratic, premergător la vremea lui, murise înconjurat de neînţelegerea generală. Coroana îi picase fratelui său mai tânăr, Charles de la Marche, pe cât de frumos la chip pe-atât de puţin ager la minte. Puternicul conte de Dating site de oameni boga i, contele Robert d'Artois, toţi verii dinspre partea spiţei capeţiene şi cârdăşia reacţionară a baronilor se vedeau iarăşi biruitori.

Asevedeași