Adunarea gratuita a dizabilita ii.

Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități din Îşi exprimă aprecierea faţă de faptul că s-a finalizat de către Comitetul Ad-hoc elaborarea proiectului pentru Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi proiectul Protocolului Opţional la Convenţie; 2.

  • Caut fete pentru căsătorie
  • Intalnirea femeii de nunta Vosges
  • Design universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci când este necesar.
  • Fete care cauta barbat din nisporeni
  • На телепатию, и Элвин почувствовал себя несколько виновато.
  • Учась управлять .

Adoptă Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi Protocolul Opţional la Convenţie anexat la prezenta hotărâre care se vor deschide pentru semnare la Sediul Naţiunilor Unite din New York, începând cu data de 30 martie ; 3. Solicită statelor membre să aibă în vedere semnarea şi ratificarea Convenţiei şi Protocolului Opţional ca o prioritate şi îşi exprimă speranţa că acestea vor intra în vigoare cât mai curând; 4.

Oastea Domnului-Adunarea de tineret pe tara-Tecuci

Solicită Secretarului General să asigure personalul şi facilităţile necesare pentru îndeplinirea efectivă a funcţiilor Conferinţei Statelor Parte şi ale Comitetului conform Convenţiei şi Protocolului Opţional după intrarea în vigoare a Convenţiei, precum şi pentru diseminarea informaţiilor despre Convenţie şi Protocolul Opţional; 5. Solicită de asemenea Secretarului General să implementeze treptat standardele şi instrucţiunile pentru accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor sistemului Naţiunilor Unite, având în vedere prevederile aplicații de conectare bi ale Convenţiei, în special atunci când se întreprind reînnoiri; 6.

Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități !

Solicită agenţiilor şi organizaţiilor Naţiunilor Unite Adunarea gratuita a dizabilita ii invită organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale să depună eforturi pentru a disemina informaţiile despre Convenţie şi Protocol ul Opţional şi pentru a promova înţelegerea acestora; 7. Persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe Adunarea gratuita a dizabilita ii, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți.

Adunarea gratuita a dizabilita ii anunturi matrimoniale nr telefon

ARTICOLUL 2 Definiții În sensul prezentei convenții: Comunicare include limbaje, afișare de text, Braille, comunicare tactilă, imprimare cu corp mare de literă, mijloace multimedia accesibile, precum și modalități Adunarea gratuita a dizabilita ii exprimare în scris, audio, în limbaj simplu, prin cititor uman și moduri augmentative și alternative, mijloace și formate de comunicare, inclusiv informație accesibilă și tehnologie de comunicare; Limbaj include limbajele vorbite și ale semnelor și alte forme de limbaje nonverbale; Discriminare pe criterii de dizabilitate înseamnă orice diferențiere, excludere sau restricție pe criterii de dizabilitate, care are ca scop ori efect diminuarea sau prejudicierea recunoașterii, beneficiului ori exercitării, în condiții de egalitate cu ceilalți, a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în domeniul politic, economic, social, cultural, civil sau în orice alt femei singure 35 45 ani. Termenul include toate formele de discriminare, inclusiv refuzul de a asigura o adaptare rezonabilă; Adaptare rezonabilă înseamnă modificările și ajustările necesare și adecvate, care nu impun un efort disproporționat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure ori să își exercite, în condiții de egalitate cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului; Design universal înseamnă proiectarea produselor, mediului, programelor Adunarea gratuita a dizabilita ii serviciilor, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate.

Design universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilități, atunci când este necesar.

Browser incompatibil

ARTICOLUL 3 Principii generale Principiile prezentei convenții sunt: a respectarea demnității inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertății de a face propriile alegeri și a independenței persoanelor; b nediscriminarea; c participarea și integrarea deplină și efectivă în societate; d respectul pentru diversitate și acceptarea persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității umane și a umanității; e egalitatea de șanse; f accesibilitatea; g egalitatea între bărbați și femei; h respectul pentru capacitățile de evoluție ale copiilor cu dizabilități și respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilități de a-și păstra propria identitate.

Statele părți se angajează să asigure și să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilități, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate.

În privința drepturilor economice, sociale și culturale, fiecare stat parte se angajează să acționeze cu toate resursele disponibile și în cadrul cooperării internaționale, dacă este cazul, pentru a asigura, în mod progresiv, exercitarea deplină a acestor drepturi, fără a aduce vreun prejudiciu obligațiilor cu aplicabilitate imediată cuprinse în prezenta convenție, în conformitate cu dreptul internațional.

Adunarea gratuita a dizabilita ii Alma Dating Site

În dezvoltarea și implementarea legislației și a politicilor de implementare a prezentei convenții, ca și în alte procese de luare a deciziilor referitoare la problemele privind persoanele cu dizabilități, statele părți se vor consulta îndeaproape și vor implica în mod activ persoanele cu dizabilități, inclusiv copiii cu dizabilități, prin organizațiile care îi reprezintă. Nimic din ceea ce conține prezenta convenție nu va afecta vreo prevedere care este mai favorabilă respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și care poate fi cuprinsă în legislația unui stat parte sau în legislația internațională în vigoare pentru acel stat.

Închide Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.

Adunarea gratuita a dizabilita ii va exista nicio restricție sau derogare de la niciun drept al omului și de la nicio libertate fundamentală recunoscută sau existentă în oricare dintre statele părți la prezenta convenție conform legii, convențiilor, reglementărilor sau cutumelor, sub pretextul că prezenta convenție nu recunoaște asemenea drepturi sau libertăți ori că le recunoaște într-o mai mică măsură.

Prevederile prezentei convenții se vor extinde asupra tuturor unităților administrative ale statelor federale, fără nicio limitare sau excepție.

Adunarea gratuita a dizabilita ii Femei gratuite Femei Bourges

Statele părți recunosc faptul că toate persoanele sunt egale în fața legii și sub incidența legii și au dreptul fără niciun fel de discriminare la protecție egală și la beneficiu egal al legii. Statele părți vor interzice toate tipurile de discriminare pe criterii de dizabilitate și vor garanta tuturor persoanelor cu dizabilități protecție juridică egală și efectivă împotriva discriminării de orice fel.

Pentru a promova egalitatea și a elimina discriminarea, statele părți vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura adaptarea rezonabilă. Măsurile specifice care sunt necesare pentru a accelera sau obține egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilități nu vor fi considerate o discriminare potrivit prezentei convenții. Statele părți recunosc faptul că femeile și fetele cu dizabilități sunt supuse discriminărilor multiple și în această privință vor lua măsuri pentru a se asigura că acestea beneficiază de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Statele părți vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura pe deplin dezvoltarea, progresul și implicarea femeilor pentru ca acestea să își exercite și să se bucure de drepturile și libertățile fundamentale ale omului prevăzute în prezenta convenție. Statele părți vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că minorii cu dizabilități se bucură pe deplin de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în condiții de egalitate cu ceilalți copii.

Adunarea gratuita a dizabilita ii Celibamy Intalnire Macon

În toate acțiunile care privesc copiii cu dizabilități, va fi luat în considerare cu prioritate interesul superior al copilului. Statele părți vor asigura copiilor cu dizabilități dreptul de a-și exprima liber opiniile în toate aspectele care îi privesc, ținând seama de opiniile lor în funcție de vârstă și de gradul de maturitate, în condiții de egalitate cu ceilalți copii, și că, în realizarea acestui drept, li se asigură asistența adecvată dizabilității și vârstei.

Adunarea gratuita a dizabilita ii Dating femeie sorason

Statele părți se angajează să adopte măsuri imediate, eficiente și adecvate pentru: a creșterea gradului de conștientizare în societate, inclusiv la nivelul familiei, în legătură cu persoanele cu dizabilități și pentru promovarea respectării drepturilor și demnității acestora; b combaterea stereotipurilor, prejudecăților și practicilor dăunătoare la adresa persoanelor cu dizabilități, inclusiv cele pe criterii de sex și vârstă, în toate domeniile vieții; c promovarea recunoașterii capacităților și contribuțiilor persoanelor cu dizabilități.

Măsurile, în acest scop, includ: a inițierea și dezvoltarea de campanii publice eficiente de conștientizare destinate: i să încurajeze receptivitatea față de drepturile persoanelor cu dizabilități; ii să încurajeze percepțiile pozitive și conștientizarea societății într-un grad mai mare, cu privire la persoanele cu dizabilități; iii să promoveze recunoașterea calificărilor, meritelor și abilităților persoanelor cu dizabilități și a contribuției acestora la locul de muncă și pe piața muncii; b cultivarea la toate nivelurile sistemului de educație, inclusiv la toți copiii, de la o vârstă fragedă, a unei atitudini de respect față de drepturile persoanelor cu dizabilități; c încurajarea mass-mediei să prezinte persoanele cu dizabilități într-un mod conform cu scopul prezentei convenții; d promovarea programelor de informare care să crească gradul de conștientizare a problematicii persoanelor cu dizabilități și a drepturilor acestora.

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții, statele părți vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile și sistemele informatice și de comunicații și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât și rurale.

Aceste măsuri, care includ identificarea și eliminarea obstacolelor și barierelor față de accesul deplin, trebuie aplicate, printre altele, la: a clădiri, drumuri, mijloace de transport și alte facilități interioare sau exterioare, inclusiv școli, locuințe, unități medicale și locuri de muncă; b serviciile de informare, comunicații și de altă natură, inclusiv serviciile electronice și de urgență.

Adunarea gratuita a dizabilita ii Korhogo femeie intalnire

ARTICOLUL 10 Dreptul la viață Jurisprudență 1 Statele părți reafirmă că fiecare ființă umană are dreptul inalienabil la viață și vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități se bucură efectiv de acest drept în condiții de egalitate cu ceilalți. ARTICOLUL 11 Situații de risc și urgențe umanitare Statele părți vor lua, în conformitate cu obligațiile ce decurg din dreptul internațional, inclusiv din dreptul internațional umanitar și din legislația internațională a drepturilor omului, toate măsurile necesare pentru a asigura protecția și siguranța persoanelor cu dizabilități în situații de risc, inclusiv în situații de conflict armat, de urgențe umanitare și de apariție de dezastre naturale.

Statele părți reafirmă că persoanele cu dizabilități au dreptul la recunoașterea, oriunde s-ar afla, a capacității lor juridice. Statele părți vor recunoaște faptul că persoanele cu dizabilități se bucură de asistență juridică în condiții de egalitate cu ceilalți, în toate domeniile vieții.

Asevedeași